FAJNA Energia

Spółdzielnia Energetyczna

(w organizacji)

+48 720 120 720

 

energia@fajna.eu

ul. Łużycka 6

44-100 Gliwice

Strona www stworzona przez FAMILOK Spółdzielnia Socjalna.

FAJNA Energia

Energy Cooperative (in organization)

FAJNA Energia.    FAJNE Życie. 

FAJNA Energia - System Energii Obywatelskiej

FAJNA Energia  to System Lokalnych Społeczności Energetycznych.

 

Lokalne Społeczności Energetyczne to różnorodne formy oddolnych inicjatyw społecznych kreujące powstawanie i rozwój energetyki odnawialnej w sposób umożliwiający włączenie do działań wszystkich uczestników życia publicznego: samorząd lokalny, zwykłych obywateli, miejscowe przedsiębiorstwa, organizacje czy parafie.

 

Energetyka obywatelska jest lokalną odpowiedzią na kilka żywotnych kwestii o charakterze globalnym: 

- Kryzys klimatyczny - lokalne instalacje Odnawialnych Źródeł Energii mają bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych

- Ubóstwo energetyczne - gwałtowny wzrost cen energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł wzmaga niedostatek energetyczny, zwłaszcza w miejscowościach poza aglomeracjami

- Bezpieczeństwo energetyczne – samowystarczalność energetyczna

 

Inicjatywy te są również wypełnianiem 7 Celu Zrównoważonego Rozwoju: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ – 25 września 2015 r.)

Czysta energia

Dla każdego

Różne opcje

W prawie 4000 miejscowościach w Europie funkcjonują Spółdzielnie Energetyczne.

 

Zwykle są to lokalne inicjatywy non-profit nastawione na zapewnienie swoim członkom samowystarczalności  energetycznej, poprawę jakości powietrza w regionie i powstanie nowych, lokalnych miejsc pracy.  

 

Istnieje  możliwość  wygenerowania przez Spółdzielnię Energetyczną zysku np. poprzez sprzedaż  nadwyżek  wyprodukowanej energii, ale zwykle jest  on reinwestowany w kolejne projekty lub przeznaczany na rozwój lokalny, programy edukacyjne czy solidarnościowe. Możliwy jest także  zwrot nakładów poniesionych na inwestycję oraz inne korzyści finansowe dla członków, o ile nie są one głównym celem funkcjonowania spółdzielni.

 

Istnieje kilka reguł, według których funkcjonuje większość europejskich spółdzielni.

Najważniejsze jest otwarte i dobrowolne  uczestnictwo; każdy, czy to osoba fizyczna czy prawna (np. małe i średnie przedsiębiorstwa, władze lokalne, organizacje  społeczne), może przystąpić do spółdzielni, o ile zgodzi się przyjąć na siebie obowiązki wynikające z członkostwa. Głównym wymogiem jest kupno udziałów, co czyni członka współwłaścicielem lokalnych projektów OZE i uprawnia do czerpania związanych z tym korzyści.

 

Ze względu na  swój prospołeczny charakter spółdzielnie są otwarte także dla osób zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym i pozwalają im na korzystanie z tańszej  energii, nawet jeśli nie są one inwestorami. naturalnymi partnerami wspólnot energetycznych OZE powinny być władze lokalne.

 

Zrzeszenia wspólnot energetycznych zalecają, by państwa ustanowiły odpowiednie regulacje prawne dla lokalnych władz (np. uprawnienie do  uczestnictwa we wspólnotach, uprawnienie do planowania i przewodzenia ich powstawaniu, odpowiednie przepisy o zamówieniach  publicznych). Powinno też zostać zapewnione finansowanie, działania informacyjne oraz szkolenia dla organów publicznych np. w  zakresie sporządzania ekspertyz technicznych dla projektów z zakresu OZE i efektywności energetycznej, czy informacji nt. dostępnych funduszy publicznych, które mogłyby wspierać ich lokalne projekty.